Algemene voorwaarden E-starcoaching

 1. Algemeen
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van E-starcoaching, alsmede voor overige dienstverlening tussen E-starcoaching en haar Opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

 3. Offerte en opdrachten
 4. De offerte zal door E-starcoaching per mail worden verstrekt en is geldig gedurende 30 dagen. De offerte is gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering heeft verstrekt. De offerte is vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, exclusief reiskosten en verzend- en administratiekosten. In de offerte wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. E-starcoaching is aan de offerte gebonden als de Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur de opdracht schriftelijk bevestigd.

 5. Uitvoering van de opdracht
 6. De opdracht wordt uitgevoerd door E-starcoaching zelf, tenzij het uit de opdracht voortvloeit dat E-starcoaching deze, in overleg met de Opdrachtgever, door anderen laat uitvoeren. E-starcoaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de bijbehorende werkzaamheden van de derde. E-starcoaching zal de door haar te verrichten dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting heeft een karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 7. Geheimhouding
 8. E-starcoaching is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die tijdens gesprekken, sessie en andere contacten heeft verkregen. E-starcoaching zal geen mededeling doen over de inhoud en het verloop van de gesprekken tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor is gekregen.

 9. Honorarium
 10. De opdracht wordt uitgevoerd volgens de vooraf in de offerte aangegeven begroting van het honorarium. Eventuele noodzakelijke overschrijding van deze begroting wordt door E-starcoaching tijdig gemeld bij de Opdrachtgever en door beiden besproken. E-starcoaching kan de Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die de Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Opdrachtgever moeten worden gemaakt. E-starcoaching heeft, wanneer een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever het voorschot aan E-starcoaching heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. De opdracht en de wijze van betaling worden door E-starcoaching bij aanvang van het traject aan Opdrachtgever per mail bevestigd. E-starcoaching behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 11. Onkosten
 12. De Opdrachtgever moet aan E-starcoaching de onkosten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, vergoeden voor zover die niet in het honorarium zijn inbegrepen.

 13. Betalingsvoorwaarden
 14. Aan het eind van de maand wordt de factuur per e-mail toegestuurd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na die vervaldag is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan E-starcoaching over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom en de wettelijke rente voor zijn rekening.

 15. Wijziging van de opdracht
 16. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal E-starcoaching noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

 17. Duur en beëindiging van de opdracht
 18. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die E-starcoaching krijgt en de medewerking die wordt verleend. E-starcoaching kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. E-starcoaching is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever de verzonden factuur niet binnen 30 dagen heeft betaald. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan, dient de Opdrachtgever E-starcoaching hierover te berichten. Als de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 19. Aansprakelijkheid
 20. E-starcoaching is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door E-starcoaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat zij voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. E-starcoaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking dan de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aansprakelijkheid van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. Bij gebreke komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 21. Risicoacceptatie
 22. De Opdrachtgever neemt deel aan de coaching voor eigen rekening en risico.

 23. Toepasselijk recht
 24. Op de overeenkomst en uitvoering daarvan door E-starcoaching is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 25. Annulering
 26. Bij annulering door de Opdrachtgever binnen 24 uur voor de aanvang van de dienstverlening of terugtrekking tijdens de dienstverlening is 100% van de deelnamekosten verschuldigd. Er is geen restitutie mogelijk. Bij annulering tussen de 24 en 48 uur voor de aanvang van de dienstverlening 50% en bij annulering tussen 48 en 72 uur voor de aanvang van de dienstverlening 25%. De Opdrachtgever kan kosteloos de dienstverlening annuleren als de aanvang van de dienstverlening langer dan 72 uur is.

 27. Klachtenprocedure
 28. E-starcoaching maakt gebruik van een klachtenprocedure.

 29. Privacyverklaring
 30. E-starcoaching heeft een privacyverklaring.